Tu Voz Council เป็นเครือข่ายความร่วมมือของผู้ปกครอง นักเรียน ครูใหญ่ นักการศึกษา และผู้นำชุมชนที่เป็นพันธมิตรกับเขตเพื่อแบ่งปันข้อมูล เรียนรู้ร่วมกัน ให้การสนับสนุน แก้ปัญหา และนำเสียงส่วนรวมไปสู่แนวทางแก้ไขเพื่อปรับปรุงโรงเรียนของเรา