RISE เป็นโรงเรียนทางเลือกที่มุ่งเน้นไปที่การบาดเจ็บที่กล่าวถึงพฤติกรรมของนักเรียนในขณะที่สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและสนับสนุนซึ่งนักเรียนสามารถเข้าถึงหลักสูตรแกนกลางที่สอดคล้องกันผ่านรูปแบบทางวิชาการตามมาตรฐาน