อาคารโรงเรียนจอห์น บรีน

โรงเรียน John Breen สร้างขึ้นในปี 1910 และมีผลการเรียนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล มีนักเรียนประมาณ 375 คนและพนักงาน 50 คน โรงเรียน John Breen มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมชุมชนที่ปลอดภัยและเอาใจใส่ซึ่งครูและครอบครัวทำงานร่วมกันเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าเคารพซึ่งส่งเสริมการเติบโตทางสังคมและวิชาการ