Kalendari

2022-2023 Kalendarët e Studentëve, Familjes dhe Stafit

Ju lutemi referojuni dokumenteve të mëposhtme për informacion të mëtejshëm në lidhje me datat e pushimeve, pushimet e shkollës dhe ditët e lirimit të hershëm.

2021-2022 Kalendarët e Studentëve, Familjes dhe Stafit

Ju lutemi referojuni dokumenteve të mëposhtme për informacion të mëtejshëm në lidhje me datat e pushimeve, pushimet e shkollës dhe ditët e lirimit të hershëm.