Tu Voz Council

Konsèy Tu Voz se yon rezo kolaboratif paran, elèv, direktè, edikatè ak lidè kominotè k ap fè patenarya ak distri a pou pataje enfòmasyon, aprann youn ak lòt e youn nan men lòt, defann, rezoud pwoblèm, epi pote yon vwa kolektif nan solisyon ki amelyore lekòl nou yo.