Tarbox Evènman

asanble ak moun ki kenbe siy lèt ki eple tig

Vandredi, 30 septanm, Tarbox te gen premye asanble TIGER nan mwa a. Tout lekòl la te rasanble nan jimnastik la pou chèche konnen kiyès ki te 15 tig yo. Yon tig nan mwa a dwe demontre Travay ann ekip, Entegrite, Objektif, Anpati, ak Responsablite. TIGER ki eple TIGER! Nou pa ka tann pou mwa pwochen!

pwofesè ki chita bò tab la

Pwofesè nan Tarbox la ap travay di pou prepare elèv yo semèn pwochèn. Yo te patisipe nan yon defi ekip-building maten an. Nou pa ka tann pou wè tout elèv nou yo!

siy tarbox

Byenvini tounen fanmi Tarbox! Nou te travay di pou prepare w pou w retounen lekòl. Tanpri vini nan Tarbox School vandredi 26 out soti 1:00-2:30. Ou pral kapab rankontre nouvo pwofesè ou a epi wè salklas ou a! Nou espere wè nou tout! 

Tanpri sonje chanjman lè yo pou nouvo ane lekòl la, 7:50-2:50.