Kabinè Konsiltatif Edikasyon Espesyal

Pandan n ap antre nan pwochen faz nouvo Biwo Sèvis Sipò Elèv nou an, manm distri lekòl lokal la ansanm ak dirijan paran yo te envite pou yo sèvi nan yon Kabinè Defans Edikasyon Espesyal. Anvan sa, distri Lekòl Piblik Lawrence te kreye yon komite direktè pou konsidere bezwen elèv k ap fè tranzisyon pou ogmante opòtinite pou enklizyon. Komite sa a te fè yon travay ekselan e li te ede lanse modèl ekselan pwogram ki kontinye ap grandi pou elèv ki gen Otis. Pandan n ap kontinye konsidere vizyon pi laj nou an pou opòtinite enklizif, nou ta renmen etabli yon Kabinè Advocacy pou ede nou gide amelyorasyon kontinyèl ak kominikasyon nan pi gwo kominote a. Kabinè a ap tann pou pataje yon definisyon travay ki fèk devlope pou Enklizyon pou Lekòl Piblik Lawrence yo.

Premye reyinyon Konsèy Konsiltatif Edikasyon Espesyal ki fèk kreye a te fèt lendi 9 desanm.

Kòm yon pati nan Ajanda Inisyal pou Kabinè Konsiltatif Edikasyon Espesyal la, Lekòl Piblik Lawrence te devlope yon definisyon pou enklizyon elèv yo nan lekòl nou yo.