Inisyativ RETELL la Depatman Edikasyon Segondè ak Elemantè (DESE) te lanse (Rethinking Equity in the Teaching of English Language Learners) pou abòde diferans ki pèsistan nan konpetans akademik elèv ELL yo. Kòm yon pati nan inisyativ la, tout pwofesè akademik debaz ELL yo ansanm ak direktè, asistan direktè, ak direktè ki sipèvize oswa evalye pwofesè sa yo dwe jwenn andòsman Sheltered English Immersion (SEI) yo. Nenpòt pwofesè oswa administratè ki oblije men ki pa jwenn andòsman SEI nan peryòd tan yo bay la p ap kapab renouvle, avanse, oswa pwolonje lisans yo. * 
 
Pwofesè Akademik debaz yo yo defini kòm pwofesè timoun piti, pwofesè elemantè, pwofesè elèv ki gen andikap modere, pwofesè elèv ki gen andikap grav, ak pwofesè nan matyè akademik sa yo: angle, lekti oswa boza lang, matematik, syans, sivik ak gouvènman, ekonomi, istwa. , ak jewografi. 
Nan Lawrence, nou kwè ke tout edikatè se pwofesè lang. Plis pase 70% elèv nou yo pale yon lang ki pa angle kòm premye lang yo. Nouvo edikatè nan distri nou an ki pa andose SEI dwe sou wout pou yo jwenn andòsman SEI nan yon ane apre yo te anboche. 
 
Edikatè MA
Kounye a, tout Pwogram Preparasyon Edikatè Massachusetts ki apwouve yo oblije mete andòsman SEI nan pwogram yo. Sepandan, edikatè MA ki gradye nan yon Pwogram Preparasyon Edikatè MA anvan 1ye jiyè 2014 e/oswa ki pa gen andòsman SEI yo ap bezwen swiv youn nan “Chemen pou andòsman SEI” ki anba a. 
 
Edikatè andeyò Eta a
Edikatè andeyò eta k ap aplike pou Lisans Inisyal MA yo dwe andose SEI pou yo ka jwenn lisans yo. Edikatè andeyò eta ki aplike pou Lisans Preliminè oswa Tanporè MA yo gen yon ane pou ranpli kondisyon SEI yo. Tanpri klike sou isit la pou yon apèsi sou kondisyon lisans pou edikatè ki pa nan eta a. 
 
Chemen ki mennen nan andòsman SEI
  • Konplete epi pase yon kou pa koute chè ke founisè chwazi yo ofri, ki nan lis la isit la. Tanpri kontakte founisè kou ki pa koute chè yo dirèkteman pou enfòmasyon. 
  • Pase Egzamen Sijè Massachusetts SEI MTEL la. Ou ka jwenn materyèl etid ak enfòmasyon isit la
  • Posede yon lisans MA ESL/ELL valab.
  • Posede yon diplòm bakaloreya nan yon majò Depatman apwouve, oswa yon lòt fòmasyon nivo gradye Depatman apwouve. Pou detèmine apwobasyon, aplike pou andòsman SEI a ELAR  epi chwazi Path 2 (revizyon relve nòt ki baze sou yon diplòm ki gen rapò oswa yon fòmasyon nan nivo gradye).  
 
Resous
  • Ou ka jwenn yon apèsi sou inisyativ RETELL nan Depatman Edikasyon MA sit entènèt
  • Ou ka jwenn enstriksyon pou aplike pou andòsman SEI nan ELAR isit la
  • Massachusetts Teachers Association te konpile yon lis FAQ sou yo sit entènèt.
  • Pou kesyon sou aplikasyon pou yon revizyon relve nòt, kontakte Biwo Lisans Edikatè a nan 781-338-6600.
  • Kesyon jeneral? Imèl ekip RETELL la nan Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li. oswa rele yo nan 888-789-1109.
* Biwo Akizisyon Lang Angle ak Siksè Akademik. "RE: RETELL- Egzijans pou jwenn andòsman SEI la." Lèt pou Edikatè Massachusetts yo. 8 desanm 2015. Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè Massachusetts, Malden, MA.