Pre-Kindergarten - 2yèm ane

Matematik

ST Matematik
Matematik jwèt

Lekti

Gen plis pase 100 liv ke elèv yo ka li oswa li pou yo Khan Academy Kids app.
Fè li liv pou ou menm ak pitit ou a nan Istwa sou entènèt.

Syans

PreK - Jadendanfan
Aprann Skolè Lakay - PreK-Kindergarten

Klas 1 - Klas 2
Aprann Skolè Lakay - Klas 1-2

Etid sosyal

Ekri/Konvèsasyon

Bagay pou w ekri oswa diskite sou:

 • Ekri epi ilistre yon istwa sou yon moun ki gen yon avanti komik lè yo rete lakay yo malad.
   

Anrichisman


Klas 3 - 5

Matematik

ST Matematik
Matematik jwèt

Lekti

Gen plis pase 100 liv ke elèv yo ka li oswa li pou yo Khan Academy Kids app.
Fè li liv pou ou menm ak pitit ou a nan Istwa sou entènèt.

Syans

Aprann Skolè Lakay - Klas 3-5  Senk jou aprantisaj atravè lekti, videyo, ak jwèt. 

Etid sosyal

Ekri

Bagay pou ekri sou/envit:

 • Ekri yon istwa avanti komik oswa enteresan sou sa k ap pase lè lekòl la fèmen.
 • Ki sa ou eksite oswa enkyete w?
 • Ekri yon lèt pou tèt ou 10 ane nan tan kap vini an. Ki sa ou vle di pwòp tèt ou avni ou?
   

Anrichisman


Klas 6 - 8

Matematik

ST Matematik
Matematik jwèt

Arts

Resous CKLA Resous CKLA (modpas → ELAtemphome2019)

Syans

Aprann Skolè Lakay - Klas 6-12  Senk jou aprantisaj atravè lekti, videyo, ak jwèt. 

Etid sosyal

Ekri

Bagay pou ekri sou/envit:

 • Ki sa ou eksite oswa enkyete w?
 • Ekri yon lèt pou tèt ou 10 ane nan tan kap vini an. Ki sa ou vle di pwòp tèt ou avni ou?
 • Ki jan ou panse mond lan pral diferan apre nouvo coronavirus la?
 • Ki pati ou ta jwe? Moun ki nan anpil, anpil travay diferan jwe yon wòl nan jere epidemi sa a. Fè yon lis travay ki ka kontribye nan yon solisyon, epi ekri sou ki travay ou ta vle ak poukisa.
   

Anrichisman