Kèk kesyon ak tout repons

Klike sou lyen ki anba yo pou kesyon espesifik yo:


Kalandriye ane eskolè 20-21

Lekòl la kòmanse pou klas 1-12 le 31 out 2020

Lekòl la kòmanse pou PK ak Kindergarten le 2 septanm 2020

Gade Endividi Kalandriye Lekòl la

Sèvi ak konsèy eta a, Lekòl Piblik Lawrence ap travay aktivman pou kreye plan pou re-louvri lekòl yo otòn sa a. Sa gen ladann prepare twa plan pou soumèt bay Depatman Edikasyon eta a. Youn se pou yon opòtinite pi pito fè tounen otan elèv posib nan salklas yo. Dezyèm lan se pou yon plan ibrid, ki ta gen ladann yon melanj de opòtinite an pèsòn ak aprantisaj aleka. Twazyèm lan ta bay pou kontinye aprantisaj elwaye sèlman, asire distri a ka fasilman fè yon chanjman si kondisyon sante ak sekirite yo konsidere nesesè. 

Nan yon efò pou konsidere tout preferans, lide, enkyetid, ak bezwen moun ki gen enterè yo, LPS pral angaje fanmi yo, elèv yo, edikatè yo ak anplwaye yo aktivman pandan ete sa a nan konvèsasyon kòm yon pati nan pwosesis planifikasyon an. 

Retounen nan meni FAQ


Aprantisaj Elèv

K. Kouman mwen ka jwenn aksè nan kanè pitit mwen an? 

Pou w ka jwenn enfòmasyon sou kanè pitit ou a, w ap bezwen bagay sa yo:

Si w gen nenpòt kesyon konsènan aksè a Power School Parent Portal oswa dosye pitit ou a, tanpri kontakte direktè lekòl pitit ou a.

K. Ki jan pitit mwen an ka rete angaje pandan ete a? 

A. Lekòl Piblik Lawrence ofri pwogram ete aleka pou elèv yo nan kèk fason:

 • Pou elèv ki gen IEP ki gen pwogram Ane Pwolonje
 • Pou elèv yo idantifye kòm Elèv k ap Aprann Angle
 • Atravè Level-Up pou elèv yo idantifye kòm bezwen plis sipò nan men lekòl yo

Pi lwen pase opsyon sa yo, gen yon myriad de kan ete ak aktivite ap viv ak aleka. Ou ka jwenn plis enfòmasyon nan seksyon ki make, Aktivite pandan ete a

K. Ki resous ki disponib pou paran ak elèv yo anrichi aprantisaj pandan peryòd fèmen sa a?

R. LPS te kreye yon nouvo sit pou ede fanmi yo ak elèv yo kontinye aprann lakay yo: LPS Learning at Home

 • Pou aprantisaj vityèl pitit ou a deja itilize nan lekòl la, tanpri itilize Pòtal Single Sign-on nou an pou Tout elèv yo pou jwenn aksè nan aplikasyon ak sit aprantisaj yo.
  • Vizite Clever isit la! (Enstriksyon pou jwenn aksè nan Clever nan Frantz or Panyòl)
  • Bezwen èd? Tcheke leson patikilye sa yo sou entènèt pou konekte (Frantz) oswa (Panyòl)
  • Tanpri kontakte lekòl ou a pou plis oswa sipò; oswa voye nenpòt kesyon oswa pwoblèm ak konekte nan Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
 • Èske w ap chèche kreye yon woutin aprantisaj lakay ou? Egzanp Orè pou Elèv yo 
 • Lòt Resous LPS pa Klas 
 • Yon lòt resous eksepsyonèl pou sipòte aprantisaj nan kay la soti nan Depatman Edikasyon Vil Nouyòk, ki te kreye yon lis resous itil, selon nivo klas ak kontni:  NYC APRANN LAKAY RESOUS AK LESON PK-GR 12
 • pbskids.org/learn se tou yon lòt gwo resous.
 • Istwa sou entènèt gen yon pakèt moun ki enteresan epi byen koni li liv byen fò pou timoun yo.
 • Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè eta a mete ansanm a lis konplè resous yo kòm byen
 • Ap chache yon bagay ki pi aktif? Sa yo klas dans sou entènèt ta ka ede, oswa gade seksyon ki anba a sou Gid, Resous ak Sipò pou Covid-19 pou jwenn plis konsèy sou egzèsis.
 • Bibliyotèk Piblik Lawrence (LPL) abònman Tutor.com. Sit sa a ofri leson patikilye 24/7 pou tout matyè yo. Lyen dirèk nan resous sa a se http://www.lawrencefreelibrary.org/702/Tutorcom. Yon kat bibliyotèk nesesè pou jwenn aksè nan Tutor.com. Sepandan, elèv yo ak paran yo ka jwenn yon kat bibliyotèk pa imèl Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li. oswa lè w voye mesaj bibliyotèk piblik Lawrence atravè paj Facebook li a nan https://www.facebook.com/LawrenceFreeLibrary/. Ou ka jwenn lòt resous sou entènèt pou elèv yo ak fanmi yo nan http://www.lawrencefreelibrary.org/274/Online-Resources.
   

K. Ki lòt resous ki disponib pou sipòte fanmi ki gen elèv ki gen Plan Edikasyon Endividyèl?

A. Tanpri vizite a Edikasyon Espesyal seksyon FAQ sa a pou jwenn anpil resous itil, rekòmandasyon ak konsèy.

Retounen nan meni FAQ


Edikasyon Espesyal

K. Pandan peryòd tan distri nou an fèmen an rapò ak COVID-19, èske distri a dwe bay elèv ki gen andikap sèvis edikasyon espesyal?

A. Mizajou Oryantasyon Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè bay yo reflete nan 9 avril 2020 Resous DESE “Toolbox” pou Fanmi Elèv Edikasyon Espesyal yo, nan yon nouvo Lèt LPS pou fanmi yo (Panyòl) La ak LPS Edikasyon Espesyal Plan Aprantisaj Adistans pou Edikatè ak Fanmi pandan Fèmti Lekòl la akòz Nouvo Coronavirus la (Panyòl). Yo pral voye enfòmasyon sa yo tou pa lapòs bay tout fanmi elèv ki gen Plan Edikasyon Endividyèl (IEP).

Anplis de sa, Lekòl Piblik Lawrence pran angajman pou bay resous fanmi yo ka jwenn lakay yo pandan peryòd fèmen an. Tanpri gade Elèv Learning pi wo a pou plis enfòmasyon.

K. Pitit mwen an sou yon IEP oswa yon Plan 504, epi mwen enkyete sou enplikasyon fèmen an sou pwogrè edikasyonèl pitit mwen an.

A. Lè fèmti a fini, ak re-ouvèti distri a, ekip IEP yo ap disponib pou yo reyini pou detèmine ki kalite enpak fèmen an te genyen sou pwogrè edikasyonèl pitit ou a, epi pran desizyon ki baze sou ekip endividyèlman jan sa nesesè.  

K. Reyinyon Ekip IEP pitit mwen an pwograme pandan fèmen an. Kisa mwen ka atann?

A. Fasilitatè Ekip Evalyasyon yo pral kontakte fanmi ki gen reyinyon IEP pwograme pandan peryòd fèmen an. Avèk pèmisyon paran/gadyen, animatè yo pral pwograme yon reyinyon "vityèl" lè yo voye yon lyen ki ka jwenn sou yon smartphone oswa yon òdinatè ak odyo ak mikwofòn. Paran/Gadyen yo ka rele tou pou odyo sèlman. 

K. Pitit mwen an nan yon IEP, epi li ale nan yon plasman andeyò distri a. Ki sa ki konsekans fèmti Lekòl Piblik Lawrence genyen sou pitit mwen an ki ale nan plasman andeyò distri a?

A. Fèmti Lekòl Piblik Lawrence pa ta dwe gen okenn enpak sou pitit ou a ki ale nan plasman andeyò distri a. Kòm enfòmasyon yo ap chanje chak jou, tanpri kominike dirèkteman ak lekòl ranplasman an pou nenpòt mizajou sou fèmen yo. Apati korespondans sa a, machann transpò nou an konfime yo pral kontinye transpòte elèv nou yo nan plas ekstèn ki rete ouvè. Kesyon ak repons sou bay sèvis pou timoun andikape pandan epidemi maladi kowonaviris 2019 la

K. Pitit mwen an sou yon IEP epi li resevwa “sèvis sèlman” (sètadi lapawòl/terapi fizik/terapi okipasyonèl). Èske pitit mwen an ap resevwa sèvis sa yo pandan fèmen an?

R. Yo p ap bay sèvis yo pandan fèmen an, ki konsistan avèk jan yo jere sa nan jou nèj yo.

K. Èske lyezon edikasyon espesyal pitit mwen an, founisè sèvis ki gen rapò ak kowòdonatè elemantè/segondè ap disponib si mwen gen yon kesyon pandan fèmen sa a?

R. Wi, Direktè Edikasyon Espesyal yo disponib pou ede fanmi yo ak kesyon espesifik jan sa nesesè. Yo bay yon lyen ki mennen nan yon anyè imel ak nimewo telefòn Direktè Edikasyon Espesyal lis anyè edikasyon espesyal. Direktè Edikasyon Espesyal yo pral bay aksè a Fasilitatè Ekip Evalyasyon yo, Pwofesè yo ak Founisè Sèvis Konsènan yo jan sa nesesè.  

K. Mwen te fè yon demann nan distri a pou bay yon Evalyasyon Edikasyon Espesyal sou oswa apre 13 mas. Kisa mwen ta dwe atann?

A. Nenpòt delè ki asosye ak demann evalyasyon yo te resevwa 13 mas oswa pandan fèmen an, pral trete lè l sèvi avèk premye jou delè a kòm dat distri a re-ouvè. Pa egzanp, si distri a re-louvri sou 7 avril, sa ta konte kòm premye jou ki asosye ak delè pou yon demann evalyasyon.

K. M ap chèche konsèy jeneral sou fason pou m sipòte pitit mwen pandan fèmen sa a.

R. Tanpri gade seksyon anlè a sou Aprantisaj Elèv yo. Anplis de sa, n ap pataje resous Vil Nouyòk pibliye pou Enstriksyon Espesyalize ak Sipò Elèv. Tanpri vizite resous yo aprantisaj divès pou popilasyon espesyal

K. Èske gen resous oswa istwa sosyal pou timoun ak adolesan?

A. Edikatè Otis la pataje istwa sosyal corona virus sa a disponib pou telechaje.

Konsèy Asosyasyon Nasyonal Sikològ Lekòl yo ansanm ak Asosyasyon Nasyonal Enfimyè Lekòl yo:
pale ak timoun sou korona virus

Retounen nan meni FAQ


Gid, Resous ak Sipò pou COVID-19

K. Èske tout moun, enkli timoun yo, ta dwe pratike distans sosyal?

A. Wi. Moun ki gen tout laj, enkli elèv yo, ta dwe pratike distans sosyal. Tout moun ka jwe yon wòl nan kenbe kominote nou an an sekirite. Ak anpil atansyon konsidere nesesite pou yo ansanm. Sa a se pa yon vakans; se yon mezi ekstrèm yo pran pou pèmèt distans fizik pou viris la pa gaye. Pa ekspoze a viris la se pi bon fason pou pa malad oswa pou transmèt li bay lòt moun. Tanpri gade paj wèb CDC sa a pou lòt rekòmandasyon pou anpeche maladi:  https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/about/prevention.html

K. Ki resous ki disponib pou paran k ap fè fas ak estrès pandan tan sa a? 

R. CDC te bay resous sa yo pou paran k ap fè fas ak estrès. 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

Men lòt liy dirèk: 

 • Parental Stress Line - “paran ki ede paran yo” – disponib 24/7 nan tout lang: 1-800-632-8188
 • SafeLink - Sipò ak resous pou vyolans domestik nan Massachusetts: 
 • 24/7 helpline: 877-785-2020
 • National Suicide Prevention Lifeline: 1-800-273-8255 ak chat disponib isit la.  
 • Liy Asistans pou Detrès Katastwòf la, 1-800-985-5990, se yon liy dirèk nasyonal 24/7, 365 jou pa ane, ki dedye a bay konsèy imedyat pou moun ki gen detrès emosyonèl ki gen rapò ak nenpòt pwoblèm natirèl oswa moun ki koze. dezas. Sèvis sipò kriz gratis, plizyè lang, ak konfidansyèl sa a disponib pou tout rezidan Ozetazini ak teritwa li yo. Estrès, enkyetid, ak lòt sentòm ki sanble ak depresyon se reyaksyon komen apre yon dezas. Rele 1-800-985-5990 oswa voye tèks TalkWithUs nan 66746 pou w konekte ak yon konseye kriz ki resevwa fòmasyon.

A. Pwogram Sèvis Kominotè Sèvis Zanmi ak Fanmi pou Timoun yo - yo la epi yo pare pou reponn a bezwen sante mantal ak itilizasyon sibstans nan kominote nou yo pandan tan estrès sa a. Nou konprann ke pandan tan sa a, moun ak fanmi yo pral kontinye fè eksperyans sante konpòtmantal ak bezwen sèvis sosyal epi yo ka fè fas a ogmante detrès ak sentòm yo. 

Sèvis ki baze sou kominote JRI kontinye ofri atravè eta a se: 

 • Terapi nan kay (entèvansyon entansif fanmi) 
 • Terapi pou pasyan ekstèn (entèvansyon endividyèl, gwoup, fanmi oswa koup) 
 • Mentoring (entèvansyon endividyalize terapetik ak devlopman ladrès lavi / antrenè) 
 • Sèvis Konpòtman Lakay ak Siveyans Konpòtman 
 • Sipò ak Fòmasyon Fanmi nan men yon Patnè Fanmi 
 • Kowòdinasyon Swen Entansif ak Planifikasyon Swen Wraparound 
 • Sipò pou swen adoptif ak eksplikasyon (endividyalize nan kay DCF- Referans DCF) 
 • Sèvis Sipò Alontèm- Jesyon Ka

Si oumenm oswa yon moun ou konnen ki nan bezwen, tanpri vizite Sit entènèt JRI oswa kontakte Navigatè Sèvis Kominotè nou an: Amy Sypher nan 508-380-0273 oswa Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li..

K. Èske gen asistans ki disponib pou fanmi ki bezwen achte pwovizyon?

A. Pandan n ap aprann sou opòtinite, n ap poste yo anba a:

 • Moun k ap resevwa SNAP aktyèl yo ka elijib pou resevwa yon bon $50 pou sipòte acha plis manje, atravè yon kanpay Expensify.org mete sou pye. Ou ka jwenn enfòmasyon sou pwogram yo nan: https://www.expensify.org/hunger
 • Tanpri gade tou Resous Kominotè pou enfòmasyon sou Food Pantries. 
   

K: Ki kote mwen ka mande èd si mwen gen bon jan kalite pou chomaj oswa ki jan pou m ranpli? 

A Depatman Asistans Chomaj (DUA) pral òganize chak jou, reyinyon vil virtuel kote yo pral mennen moun yo atravè yon pwosesis etap pa etap pou reyalize yon reklamasyon chomaj siksè ak pran kesyon nan men moun ki fè reklamasyon atravè Commonwealth la. Ap gen tou yon reyinyon vityèl an panyòl. Aprann plis nan: https://www.mass.gov/forms/massachusetts-department-of-unemployment-assistance-dua-virtual-town-halls

K. Si mwen te pèdi travay mwen, kisa mwen ka fè sou asirans sante abòdab?

A. Moun ki abite Massachusetts ki pèdi travay yo ak pwoteksyon sante ki baze sou travay yo ka antre nan kouvèti asirans sante atravè Health Connector eta a. Rezidan Massachusetts ka vizite www.mahealthconnector.org pou aplike pou pwoteksyon. Pwogram ConnectorCare konekte rezidan ki kalifye nan Massachusetts ak kouvèti sante abòdab ak prim ki ba oswa $0 ak ko-peman ki ba epi pa gen okenn franchiz. Sa a peryòd enskripsyon espesyal rive jiska 25 me 2020

K: Ki resous ki disponib pou elèv ak pwofesè yo aprann sou risk Covid-19 ki genyen nan kominote nou an?

R. Ekip Sikoloji Lekòl Segondè Lawrence te bay resous sa yo pou elèv ak pwofesè yo aprann sou risk Covid-19 nan kominote nou an.  

K. Ki resous ki disponib pou fanmi k ap fè fas ak pèt yon moun yo renmen pandan tan sa a?

R. Pèdi yon moun ou renmen akòz COVID-19 se ase devaste, men pandemi an pote yon kouch defi anplis pou fanmi ak òganizasyon k ap fè fas ak pèt.

Se poutèt sa Lakwa Wouj Massachusetts la kanpe kanpe sou de pye nou Sant Asistans pou Fanmi Virtual, yon sant sipò ak pwogram espesyal vityèl, enfòmasyon, referans, ak sèvis sipò. Sant lan pral konekte moun tou ak lòt resous kominotè Lakwa Wouj Massachusetts ak lòt patnè yo ofri.

Anpil fanmi te fè eksperyans yon deranje ak pwosesis chagren akòz restriksyon ki gen rapò ak COVID-19. Pou ede, Lakwa Wouj la te kreye yon ekip vityèl ki gen fòmasyon espesyal pou sante mantal, swen espirityèl, ak sèvis sante volontè ki se:

 • Konekte ak fanmi yo nan telefòn pou ofri kondoleyans, sipò, ak aksè a resous ki ka disponib
 • Bay sipò pou sèvis memorial vityèl pou fanmi yo, tankou konekte ak patnè kominote ki baze sou lafwa lokal yo
 • Akomodasyon klas sou entènèt pou ankouraje rezistans ak fasilite ladrès pou siviv
 • Pataje enfòmasyon ak referans bay ajans leta ak lokal yo ansanm ak lòt òganizasyon kominotè tankou resous legal pou byen imobilye, gad, imigrasyon oswa lòt pwoblèm. 

 
Tout sipò Sant Asistans pou Fanmi yo pral bay nòmalman epi yo konplètman konfidansyèl epi gratis.
 
VFAC MA Flyer (Panyòl)

Retounen nan meni FAQ


Resous kominotè 

K. Kouman pou mwen aprann sou tès depistaj Covid-19 nan kominote nou an? 

Yon Lopital Jeneral Lawrence te etabli yon Liy Depistaj Kominotè. Ou ka jwenn yon evalyasyon sou risk COVID-19 ou, bezwen posib pou fè tès, ak rekòmandasyon pou pwochen etap yo. 978-946-8409

K. Ki kote mwen ta dwe ale pou mizajou nan vil Lawrence?

A. Sit entènèt vil la toujou mete ajou ak dènye enfòmasyon yo isit la.

K. Èske gen lòt sous pou manje oswa makèt nan vil Lawrence?

A. Pou plis enfòmasyon sou lè magazen makèt, gadmanje manje ak plis ankò, tanpri vizite https://www.wearelawrence.org/coronavirus-food

Tcheke sa a lis resous Lawrence pou manje Grab n' Go, gadmanje manje, makèt, ak benefis SNAP.

Nimewo liy dirèk FoodSource a se 1-800-645-8333 epi li disponib nan 160 lang diferan. 

 • Nou ouvri 8am-7pm, Lendi-Vandredi ak 10am-2pm nan samdi pandan tout kriz la. 
 • Nou kapab tou sèvi kominote moun ki pa tande byen atravè liy dirèk TTY, 1-800-377-1292.

Pou plis enfòmasyon ak èdtan, vizite www.projectbread.org/gethelp

K. Ki resous ki egziste pou elèv ak fanmi ki san kay pandan peryòd sa a? 

A. Konsèy Koòdonatè Edikasyon pou Sanzabri DESE a gen ladan:   

 • Pandan ke biwo lokal yo fèmen pou piblik la kounye a, aplikasyon pou abri ka fèt pa telefòn lè w rele: 1-866-584-0653.
 • Fanmi yo dwe swiv règ karantèn/izolasyon abri yo si sa yo antre anvigè.
 • Fanmi yo pa ta dwe enkyete sou rechèch lojman nan moman sa a. Yo ka toujou aplike pou lojman sou Entènèt epi travay avèk responsab dosye yo pa telefòn. 
 • DHCD pral ankouraje otorite lojman pou yo pa pran aksyon tanporèman kont lokatè ki gen yon fanmi ki double. Tribinal lojman yo sispann tanporèman pwosedi degèpisman.
   

K: Èske gen yon resous kominotè ki kenbe enfòmasyon aktyèl sou sipò nan kominote nou an?

A: We Are Lawrence gen yon seksyon resous ak edikasyon pou coronavirus. Resous sou gadmanje manje, kwizin soup, ak plis ankò pral mete ajou sou sit sa a:  https://www.wearelawrence.org/coronavirus

K. Kouman pou mwen aprann sou Dwa Lojman mwen pandan epidemi Coronavirus COVID-19 la?

A. Depliyan Èd Legal Nòdès (Panyòl)

K. Kouman pou mwen aprann sou Peman pou Sekirite Sosyal ak Moun k ap resevwa SSI pandan Covid-19?

Sekirite Sosyal la te prepare epi IRS te bay gid sa a, la Peman Enpak Ekonomik pou Sekirite Sosyal ak Moun k ap resevwa SSI – Etap pou w pran ak orè pou peman yo pou ede fanmi yo ak nenpòt kesyon oswa enkyetid yo ka genyen.

Pou plis enfòmasyon tanpri vizite: Sekirite Sosyal

Retounen nan meni FAQ


Aksè Entènèt

K. Mwen pa gen entènèt, Èske mwen ka jwenn aksè entènèt gratis oswa a pri ki ba pandan epidemi COVID-19 la?

A. Comcast ap ofri entènèt gratis ak otspo Xfinity li yo pou 60 jou pou tout nouvo fanmi yo. Pwogram Internet Essentials nòmalman disponib pou tout kay ki kalifye, ki gen revni fèb nan zòn sèvis Comcast la pou $9.95/mwa. Si w pa vle kontinye apre 60 jou gratis yo, w ap bezwen kontakte founisè a pou anile. Tanpri vizite www.comcast.com pou plis enfòmasyon.

K. Èske gen okenn kontra pou ogmante done ki disponib pou mwen?

R. Wi, pi fò nan pi gwo founisè sèvis telefòn san fil yo tankou AT&T, T-Mobile, Verizon, Sprint, Spectrum, MetroPCS ak lòt moun, ap ofri otspot mobil nan tout peyi a ki enkli ak plan yo chwazi yo. Ou ta dwe tcheke avèk konpayi asirans ou a pou wè si plan ou kalifye pou sèvis done sa a.

K. Kisa yon hotspot mobil ye?

R. Yon hotspot mobil se yon pwen aksè san fil ad hoc ki kreye pa yon aparèy pyès ki nan konpitè dedye oswa yon karakteristik smartphone ki pataje done selilè telefòn nan ak lòt aparèy tankou Chromebooks, Laptops, PC, elatriye. Yo rele otspo mobil yo tou.

K. Kouman pou mwen itilize yon hotspot mobil pou jwenn entènèt sou Chromebook mwen an?

R. Yon fwa ou gen yon hotspot mobil ak sèvis ou a, pataje entènèt telefòn entelijan ou a ak Chromebook ou a se yon pwosesis senp.

Tanpri swiv etap pa etap enstriksyon ki anba a:

 1. Sou smartphone ou, ale nan anviwònman epi aktive Bluetooth
 2. Sou Chromebook ou a, nan pati anba a dwat chwazi rezo Wi-Fi ou a
 3. Anba "Done mobil," chwazi telefòn ou
 4. Lè ou wè "Konekte" anba non telefòn ou a, telefòn ou ap pataje koneksyon done li ak Chromebook ou a epi ou pare pou ale.

* Pou evite batri telefòn ou mouri, ou ka ploge li atravè yon kab USB epi li pral tire pouvwa nan Chromebook ou a.

K. Mwen pa kapab peye telefòn mwen oswa bòdwo entènèt mwen an, èske sèvis mwen an ap fèmen pandan pandemi COVID-19 la?

A.Non, FCC (Federal Communications Commission) ap travay ak founisè entènèt ak telefòn pou asire tout fanmi nou yo gen aksè pandan pandemi COVID-19 la. Sepandan, ou dwe pran etap pwoaktif ak founisè w la. Aprann plis sou sa ou bezwen fè isit la:

Retounen nan meni FAQ


Règleman retansyon revize pou 2019-2020

Deklarasyon Sipèentandan sou Pwomosyon ak Retansyon pou Ane Lekòl 2019-20

Rekonèt enpak twomatik pandemi kowonaviris yo sou fanmi ak elèv nou yo, Lekòl Piblik Lawrence sispann tanporèman politik pwomosyon ak retansyon li yo pou SY2019-20. Tout elèv yo pral monte nan pwochen klas pou SY20-21, pou asire yo pa penalize pou pèdi aprantisaj la ak lòt efè – sosyal, emosyonèl, fizik ak ekonomik – ki te koze pa pandemi sa a. Desizyon sa a baze sou fidbak ki soti nan plizyè sesyon ak paran, elèv, edikatè ak lidè lekòl LPS, ansanm ak rechèch konsènan enpak danjere nan retansyon sou elèv yo.
 
Gen kesyon ak defi ki rete sou asire ke elèv yo pare pou pwochen klas la, e mwen gen konfyans ke nou pral kontinye devlope nouvo etap ki nesesè pou byen sipòte elèv nou yo k ap monte. Nou te kòmanse agrandi pwogram ak entèvansyon ete yo, bay anpil plis elèv aksè a sipò ete enpòtan epi ajoute tan aprantisaj ki mennen nan sezon otòn la. Mwen akeyi patenarya kontinyèl tout fanmi ak edikatè nou yo pandan y ap kontinye bay efò sa yo priyorite nan nouvo ane lekòl la ak pi lwen.

Retounen nan meni FAQ