Chak ane, Depatman Edikasyon Elemantè ak Segondè Massachusetts pibliye yon kanè pou chak lekòl ak distri nan eta a. Menm jan kanè yon elèv montre kijan yo ap fè nan diferan klas, kanè lekòl la ak distri a fèt pou montre paran yo ak manm kominote yo kijan yon lekòl oswa distri ap fè nan diferan domèn. Kanè yo mete aksan sou pwen fò yon lekòl oswa yon distri ansanm ak nenpòt defi ki bezwen adrese pou asire yo satisfè bezwen tout elèv yo.

Massachusetts wè fanmi yo ak kominote a kòm patnè enpòtan nan siksè yon lekòl e li te travay pou asire kanè yo te fèt kòm zouti fasil pou itilize ki bay enfòmasyon ki gen sans.

Si w gen nenpòt kesyon sou Kanè Lekòl Anyèl la oswa sou fason ou ka itilize li pou ede pitit ou a vin pi fò nan domèn akademik, tanpri kontakte lekòl pitit ou a. Direktè lekòl la ak anplwaye yo pral kontan ede w.