Sèvis Nitrisyon k ap sèvi pou elèv yo

Depatman Sèvis Nitrisyon kiltive yon klima abitid nitrisyonèl ki an sante pou tout lavi, sipòte elèv yo, anplwaye yo ak administratè yo ak enfòmasyon serye, bay bon jan kalite manje ak sèvis reponn, amelyore edikasyon sou nitrisyon ak ankouraje travay ann ekip nan tout Lekòl Piblik Lawrence.

Depatman Sèvis Nitrisyon LPS la finanse pa revni elèv yo ak anplwaye yo te achte, epi li konplete ak finansman ranbousman leta ak federal ki baze sou kantite repa yo sèvi pou manje maten, manje midi ak ti goute. Sa yo se fon ekstèn, ki kenbe nan yon fon renouvlab epi yo pa enkli nan depans lekòl nèt.

Operasyon endepandan sa a sipòte direktè yo ak operasyon chak jou nan pwogram manje a nan lekòl endividyèl yo. Responsablite yo enkli:

 • Devlopman meni, distribye lòd machann, livrezon lekòl ak pwogram satelit opere
 • Devlope ak aplike devlopman anplwaye, rekòmandasyon konsènan pwoblèm anplwaye, fè aranjman pou pwoteksyon ranplasan ak antretyen ekipman kwizin.
 • Lyen edikasyon sou nitrisyon ak sèvis manje
 • Tout aspè finansye nan fonksyone depatman an ki gen ladan konpansasyon travayè, pri asirans sante, ak benefis retrèt.
 • Soutni ak soumèt rapò leta obligatwa yo bay DESE, apwouve ak prezève dosye tout aplikasyon gratis ak redui elèv yo (aktyèlman 83.9% elèv ki enskri yo kalifye).
 • Kolekte, analize, ak distribye done Depatman Sèvis Nitrisyon nan distri a pou administrasyon lekòl la kreye yon pwosesis desizyon enfòme.
   
Timoun ap sèvi manje nan liy manje midi

Règleman Distrik Byennèt

Komite Lekòl Lawrence sipòte abitid manje ki bon pou tout lavi ak aktivite fizik pozitif pou tout elèv ak anplwaye nan Lekòl Piblik Lawrence, epi rekonèt relasyon enpòtan ant byennèt ak siksè akademik. Règ sou Byennèt sa a adrese apwòch konplè Distri a pou ankouraje yon vi ki an sante ak pratik nitrisyonèl apwopriye pou tout elèv yo.

Pri Manje

Lekòl Piblik Lawrence patisipe nan Pwovizyon pou Elijibilite Kominote a (CEP)
 • Yon Dejene, pou chak elèv, pou chak jou
  GRATIS
 • Yon manje midi, pou chak elèv, pou chak jou
  GRATIS
 • Yon ti goute, pou chak elèv, pou chak jou
  GRATIS

 

Ki sa ki CEP? Yon nouvo dispozisyon inovatè ki pèmèt distri ki gen gwo bezwen yo sèvi manje gratis pou tout elèv yo. 

 

Sa ogmante patisipasyon nan manje maten ak manje midi. Etid yo montre ke timoun ki byen nouri konsantre pi byen nan klas yo.


Sou paj sa a:

 


Estatistik Sèvis Nitrisyon Distri a

Mwayèn Patisipasyon chak jou (ADP)
 • Pwogram Dejene – 7,072
 • Pwogram Manje – 10,340
 • Pwogram Goute - 2,409
   
Pwogram manje pandan ete (figi ane fiskal 18)
 • Patisipasyon chak jou manje maten – 1,128
 • Patisipasyon manje midi chak jou – 2,451
 • Ti goute - 298
   
Patisipasyon total
 • Dejene total - 25,800
 • Manje midi total - 54,978
 • Total ti goute - 4,575

Top


Kontak Sèvis Nitrisyon

Sèvis nitrisyon
Tit Non Telefòn Imèl
Direktè Sèvis Nitrisyon Carol Noonan (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
Espesyalis Sèvis Nitrisyon Rosemary Marte (KOUMAN) 978-975 xXUM Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

Top


 

Resous Sèvis Nitrisyon

Yo bay resous sa yo pou ede manm kominote a aprann plis sou byennèt, nitrisyon, sekirite manje ak kalite manje.

Nouvo atik meni manje midi

 

Viewer manje:

Top

Dapre lwa federal dwa sivil ak règleman ak règleman Depatman Agrikilti Ameriken (USDA), enstitisyon sa a entèdi pou fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, sèks (ki gen ladan idantite sèks ak oryantasyon seksyèl), andikap, laj, oswa reprezay oswa vanjans pou aktivite dwa sivil anvan yo.

 

Enfòmasyon sou pwogram yo ka disponib nan lòt lang ki pa Angle. Moun ki gen andikap ki bezwen lòt mwayen kominikasyon pou jwenn enfòmasyon sou pwogram nan (egzanp, Bray, gwo lèt, kasèt odyo, Lang siy Ameriken), ta dwe kontakte ajans leta oswa lokal ki responsab ki administre pwogram nan oswa USDA a TARGET Center nan (202) 720-. 2600 (vwa ak TTY) oswa kontakte USDA atravè Sèvis Federal Relay nan (800) 877-8339.

 

Pou depoze yon plent pou diskriminasyon nan pwogram, yon moun ki plenyen dwe ranpli yon Fòm AD-3027, Fòmilè pou plent pou diskriminasyon nan pwogram USDA, ki ka jwenn sou Entènèt nan: Fòm plent pou diskriminasyon USDA, nan nenpòt biwo USDA, lè w rele (866) 632-9992, oswa lè w ekri yon lèt ki adrese USDA. Lèt la dwe genyen non moun k ap plenyen an, adrès, nimewo telefòn, ak yon deskripsyon alekri sou swadizan aksyon diskriminatwa a ak ase detay pou enfòme Asistan Sekretè Dwa Sivil la (ASCR) sou nati ak dat yon swadizan vyolasyon dwa sivil la. Fòm oswa lèt AD-3027 ranpli a dwe soumèt bay USDA pa:

 

 1. lapòs:
  Depatman Agrikilti Ameriken
  Biwo Asistan Sekretè Dwa Sivil la
  1400 Endepandans Avenue, SW
  Washington, DC 20250-9410; oswa
 2. faks:
  (833) 256-1665 oswa (202) 690-7442; oswa
 3. imèl:
  Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.

 

 

 

Minis videyo sèvis manje
Depi kreyasyon li an Out Kid's Cuisine, yo ofri yon klas pou kwit manje pou elèv Guilmette Middle School kòm yon klas Enrichment apremidi. Klas la te finanse pa yon sibvansyon GLM te resevwa. Yo te anseye klas la apeprè swasant (60) elèv depi kòmansman an. Klas yo rankontre chak apremidi lendi jiska jedi chak semèn. Katriyèm sesyon te kòmanse 23 fevriye, sesyon yo dire apeprè 6-8 semèn. Yo anseye elèv yo sekirite nan kwizin, ladrès pou manyen kouto, ak teknik mezi. Elèv yo ekipe ak chapo Chef, tabliye ak nan kou gan jetab pou manyen manje pou itilize nan klas. Yo gen tou twous ki gen ladan yon tablo koupe, kouto, tas mezire ak kiyè, tou pou itilize pandan klas la.
 
Klike sou
pou w wè videyo.

Top