etidyan kap gade papye
 
Mèsi paske w te chwazi Lawrence Public Schools (LPS). Tanpri itilize lyen ki anba yo pou w chwazi pwosesis enskripsyon ki pi byen satisfè bezwen w yo. 
 

etap 1

2023-24 Ane Lekòl la

Lyen sa a se pou enskri nenpòt elèv PK-12 ki pa kounye a nan Lawrence Public Schools pou ane eskolè 2023-24 la k ap kòmanse otòn pwochen.

 

Tanpri sonje: Si elèv ou a enskri nan LPS kounye a epi li retounen pou ane lekòl pwochèn, ou menm SA POU PA FÈ bezwen anrejistre ankò.

 

Nouvo Elèv PK-12 Enskri

 

Etap 2A

Prepare Dokimantasyon Obligatwa:

 • Batistè orijinal elèv la
 • Prèv rezidans (bòdwo elektrik, gaz, oswa ipotèk ki gen dat nan 30 jou oswa yon kontra lokasyon sètifye ki gen dat nan 12 dènye mwa yo) sou non gadyen legal la.
 • Vaksinasyon yo ajou (Tablo Vaksinasyon)
 • Egzamen Fizik (nan yon ane)
 • Egzamen TB/Rezilta ki ba risk
 • Tès vizyon pou PK/K (dwe gen ladan Stereopsis pou Kindergarten sèlman)
 • Rezilta tès plon – PK/K sèlman
 • Papye gad legal, si sa aplikab
 • Dènye kanè oswa fòm transfè, si w ap transfere soti nan yon lòt distri lekòl
 • IEP, si elèv la te resevwa sèvis anba yon Pwogram Edikasyon Espesyal
 • IAP, si elèv la resevwa sèvis dapre Seksyon 504
 
TIMOUN DWE GEN 5 AN 1YE SEPTEMB OSWA ANVAN POU YO ENSKRI POU KINDERGARTEN.
 
Timoun yo dwe gen 4 an nan dat 1ye septanm oswa anvan pou yo ka enskri pou Prematènèl*
 

Etap 2B

Lòt Dokiman ki ka mande:

 • Afidavi Otorizasyon Moun k ap Swen an
  Tanpri ranpli epi soumèt lè w otorize yon lòt manm fanmi oswa yon zanmi pou pran swen pitit ou a pandan yon absans kout oswa alontèm (ki pa dwe depase dezan).

  Frantz | Panyòl

 

 • Afidavi rezidans elèv
  Ranpli epi soumèt kòm prèv adrès altènatif si pa gen okenn lòt dokiman ki disponib sou non gadyen an.

   

  Remak: LPS rezève dwa pou odit verifikasyon rezidans yo. Sa ka gen ladann demann pou nouvo prèv adrès oswa yon vizit lakay yon ajan LPS.

  Frantz | Panyòl

 

 • Dokiman pou gad
  Si youn nan paran/gadyen elèv la pa nan lis batistè a, y ap mande dokiman sou gad. Sinon moun sa a ka sèlman nan lis kòm yon kontak ijans.
   
 • Swen Sante
  Lòt fòm ki ka mande.

  Fòm Swen Sante bileng 
   
* Eksepsyon laj yo enkli timoun 2.9 ane oswa plis ke yo refere pa Early Intervention oswa atravè yon tès depistaj LPS oswa yon evalyasyon Edikasyon Espesyal, ak frè ak sè ki pral gen twazan anvan 1ye septanm. plas louvri ki disponib apre 1ye septanm.
 

Etap 3A

Pou Elèv ki nan Klas Pre-K pou Fini Enskripsyon an

Tanpri rele 978-722-8194 pou pran yon randevou vityèl:

 

rollins
451 Howard St
Lawrence, MA 01843

 

Pou plis enfòmasyon tanpri kontakte:

Adrès kouryèll sa a te protégés de spambots. Ou bezwen JavaScript pèmèt wè li.
 

Etap 3B

Pou Elèv ki nan Klas K-8 pou Fini Enskripsyon an

Tanpri rele 978-975-5900 pou pran yon randevou vityèl:

Lawrence Public Schools Family Resource Center
237 Essex Street. 4yèm etaj
Lawrence, MA 01840
Telefòn 978-975-5900
Faks 978-722-8551

 

Tout anrejistreman yo fè adistans oswa an pèsòn sou randevou.

Lendi, Madi, Mèkredi ak Vandredi
9:00 AM a 2:00 PM

Jedi sèlman pandan mwa Out
12:00 PM a 6:30 PM

 

Pou moun ki retounen dokiman ki manke yo:

Rele nan 978-975-5900

 

Tcheke ki jan yo eskane dokiman pou enskripsyon pou èd pou fè kopi dijital pou voye.

 
 

Etap 3C

Pou Elèv ki nan Klas 9yèm-12yèm Ane Fini Enskripsyon Tanpri Rele NIMEWO ENSKRIPSYON LHS 978-946-0702 pou pran yon randevou:

Lawrence High School

70-71 North Parish Road

Lawrence, MA 01841

Faks: 978-722-8500

 

Jen an Out
Lendi jiska Jedi 
9AM- 2PM

 

Septanm rive me
Lendi jiska Jedi
8:30AM-2PM

 

An pèsòn enskripsyon sou randevou. 

 

Pou plis enfòmasyon tanpri kontakte:

Lawrence Public Schools Family Resource Center
237 Essex Street. 4yèm etaj
Lawrence, MA 01840
Telefòn 978-975-5900
Faks 978-722-8551