gwoup nan lekòl la

Pou 2yèm ane a, North Reading Subaru ap fè patenarya ak Frost Middle School. Atravè pwojè aprantisaj Adopte A Classroom, North Reading Subaru ap bay founiti pou etid entegre, tankou mizik, boza, syans fizik, sante ak enfòmatik. Mèsi pou don jenere sa a!