Tanpri sonje, Lekòl Piblik Lawrence ap prepare pou ijans metewolojik. Nan yon efò pou pwoteje elèv nou yo ak anplwaye nou yo, LPS pral aplike de nouvo règleman ki gen rapò ak move tan:
 
  • Ouvèti Reta 2èdtan pou Elèv yo
  • Ranvwa Bonè pou Elèv yo
 
Si Sipèentandan an aplike youn nan règleman sa yo, anplwaye yo ak elèv yo ap resevwa enfòmasyon:
medya lokal yo (televizyon ak radyo), mesaj Connect Ed lakay ou, ak sit entènèt LPS la.
 
 
Tanpri tcheke lekòl ou yo anba a: