Admisyon LHS ALA

 

Vizite nouvo sit entènèt nou an! Klike la a: http://abbottlawrenceacademy.org/

 

Kounye a Aksepte Transfè pou ane eskolè 2020-2021 la! Sèlman disponib pou elèv k ap antre nan dezyèm ane. Aplikasyon yo ap disponib janvye 2020. 

 

Men lyen ki mennen nan Fòm Shadow nou an 

http://abbottlawrenceacademy.org/shadow-form/

 

Aplike nan Abbott Lawrence Academy Kounye a!!

Aplikasyon 2020-2021

Fòm Rekòmandasyon Syans Imanitè

Fòm Rekòmandasyon STEM

 

Kandida etidyan Abbott Lawrence Academy yo sibi yon pwosesis rigoure nan espri aplikasyon lekòl prive ak kolèj/inivèsite. Pwosesis admisyon nou an konsidere aspè sa yo nan kontèks revizyon ak seleksyon holistic nou an:

• Nòt nan Egzamen Antre nan Lekòl Endepandan (ISEE)

• Repons kout ak kesyon redaksyon

• Revizyon relve nòt nan klas 6yèm-8yèm ane

• Rekòmandasyon Pwofesè STEM ak Syans Imanitè yo

 

Dat enpòtan

19 oktòb 2019 - Open House ALA soti 10:00am-12:00pm

16 Novanm 2019 - Egzamen ISEE pou Elèv LPS yo

7 desanm 2019 - Egzamen ISEE pou elèv ki pa LPS

14 desanm 2019 - Egzamen ISEE pou elèv ki pa LPS ak Elèv LPS ki gen akomodasyon

10 janvye 2020 - Dat limit aplikasyon an

1ye mas 2020 - Lèt akseptasyon yo voye pa lapòs

Mas TBD 2020 - Akèy Aksepte Elèv yo

 

*Tout dat tès yo fèt nan Lawrence High School Campus, 70-71 N. Parish Rd, Lawrence MA 01843.