LPS News & Events

LPS Videyo

Elèv Lekòl Segondè Lawrence yo gen opòtinite pou yo pran kou nan kolèj.

Anons sèvis piblik pou elèv ki soti nan Depatman Lapolis Lawrence (vèsyon lang panyòl).

LHS Theatre prezante yon vèsyon mizik The Addams Family.

Fè atansyon ak moun lòt nasyon. Yon mesaj sekirite nan Depatman Lapolis Lawrence.

Sa a se reyinyon 14 septanm 2022 Lawrence Alliance for Education (LAE), Konsèy Reseptè Eta a pou Lekòl Piblik Lawrence yo.

Elèv yo te jwe chante MOANA pou retou pwofesè yo ak anplwaye yo pou nouvo ane lekòl la.

Upcoming Evènman

5 Oktòb
Reyinyon Konsèy Konsiltatif pou Paran Elèv k ap Aprann Anglè an Septanm
Dat 5 oktòb 2022, Mèkredi 06: 00PM - 07: 30PM

evènman Kalandriye