Nollaig 8, 2021

Mic léinn, tuismitheoirí, oideachasóirí, baill foirne, baill den phobal, agus cairde Scoileanna Poiblí Lawrence:

Tá sceitimíní orainn an dul chun cinn atá déanta ag Lawrence Public Schools (LPS) a roinnt ó seoladh plean slánúcháin an cheantair 9 mbliana ó shin. Le cúpla bliain anuas, tá an pobal Lawrence tar éis seasamh in aghaidh go leor dochair, ó na pléascanna gáis in 2018 go dtí tionchar na paindéime COVID-19. Ach tá an pobal ag eascairt as na dúshláin seo níos láidre, níos aontaithe, agus níos tiomanta do leas acadúil agus sóisialta a chuid mac léinn. Sa lá atá inniu ann, leanann Lawrence de bheith saibhir ó thaobh éagsúlachta, staire agus athléimneachta de.

I gcroílár an bhunphlean bhí an creideamh daingean go bhfuil oideachas den chaighdeán is airde tuillte ag gach mac léinn Lawrence. Tá muinín againn i gcónaí go mbeidh gnóthachain agus éachtaí suntasacha don phobal seo mar thoradh ar na straitéisí atá leagtha amach sa phlean seo. Ar fud an cheantair, tá meon an dóchais agus an chomhoibrithe a spreag na buniarrachtaí slánúcháin seasta fós. Leanann Lawrence ag cur i bhfeidhm an tsamhail cheantair ar a dtugtar “ailtireacht oscailte” a thugann cumhacht do phríomhoidí, do mhúinteoirí agus do theaghlaigh cláir scoile a chruthú atá oiriúnaithe do riachtanais a gcuid mac léinn, agus tá fócas láidir tugtha ag Comhaontas Lawrence um Oideachas (LAE) ar rannpháirtíocht pobail agus rialachas seasta.

In éineacht leis an litir seo tá an plean slánúcháin athnuaite don LPS le fócas leanúnach ar na Ceithre Philéar a leagadh amach sa bhunphlean:

  1. Caighdeáin Dhian: Curaclaim agus measúnuithe dochta, bunaithe ar chaighdeáin a chruthú
  2. Deiseanna Saibhrithe Ardchaighdeáin: Deiseanna a chruthú do dhaltaí páirt a ghlacadh i ngníomhaíochtaí ar nós téatar ceoil, damhsa céime agus lúthchleasaíocht
  3. Meon: Luach na hoibre crua agus meon fáis a spreagadh inár gcuid mac léinn
  4. Smaointeoireacht chriticiúil: Cinntiú go bhfuil ardscileanna smaointeoireachta fite fuaite sna ceachtanna ranga

Tá nuashonruithe curtha san áireamh againn a chuireann síos ar na réimsí ina bhfuil dul chun cinn déanta ag LPS go dtí seo agus sonraí curtha ar fáil againn faoi fheidhmiú an phlean slánúcháin amach anseo. Cuirtear na nuashonruithe ar fáil i gcló trom tríd an bplean. Arís eile, beidh an plean seo mar threoir againn do na blianta atá le teacht, agus beidh do thacaíocht ag teastáil uainn i gcónaí chun é a chur i bhfeidhm go héifeachtach.

Tá ár misean chomh práinneach agus a bhí sé nuair a thosaigh an ghlacadóireacht. Ach ag obair le chéile, táimid i riocht níos láidre ná riamh é a bhaint amach.

Anseo thíos tá liosta de na doiciméid a bhaineann leis an bplean slánúcháin.