Rhagfyr 8, 2021

Myfyrwyr, rhieni, addysgwyr, staff, aelodau'r gymuned, a ffrindiau Ysgolion Cyhoeddus Lawrence:

Rydym yn gyffrous i rannu'r cynnydd y mae Lawrence Public Schools (LPS) wedi'i wneud ers lansio cynllun trawsnewid yr ardal 9 mlynedd yn ôl. Dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf, mae cymuned Lawrence wedi gwrthsefyll llawer o adfyd, o'r ffrwydradau nwy yn 2018 i effaith y pandemig COVID-19. Ond mae'r gymuned yn dod i'r amlwg o'r heriau hyn yn gryfach, yn fwy unedig, ac wedi ymrwymo ymhellach i les academaidd a chymdeithasol ei myfyrwyr. Heddiw, mae Lawrence yn parhau i fod yn gyfoethog o ran amrywiaeth, hanes a gwydnwch.

Wrth wraidd y cynllun gwreiddiol oedd y gred gadarn bod holl fyfyrwyr Lawrence yn haeddu addysg o'r safon uchaf. Rydym yn parhau i fod yn hyderus y bydd y strategaethau a amlinellir yn y cynllun hwn yn arwain at enillion a chyflawniadau sylweddol i'r gymuned hon. Ledled yr ardal, mae'r ysbryd o optimistiaeth a chydweithio a daniodd yr ymdrechion troi gwreiddiol yn parhau'n gyson. Mae Lawrence yn parhau i weithredu’r model ardal o’r enw “pensaernïaeth agored” sy’n grymuso penaethiaid, athrawon, a theuluoedd i greu rhaglenni ysgol wedi’u teilwra i anghenion eu myfyrwyr, ac mae Cynghrair Addysg Lawrence (LAE) wedi dod â ffocws cadarn ar ymgysylltu â’r gymuned a llywodraethu cyson.

I gyd-fynd â’r llythyr hwn mae’r cynllun gweddnewid newydd ar gyfer LPS gyda ffocws parhaus ar y Pedair Colofn a nodwyd yn y cynllun gwreiddiol:

  1. Safonau llym: Creu cwricwla ac asesiadau trylwyr sy'n seiliedig ar safonau
  2. Cyfleoedd Cyfoethogi o Ansawdd Uchel: Creu cyfleoedd i fyfyrwyr gymryd rhan mewn gweithgareddau fel theatr gerdd, dawnsio step, ac athletau
  3. Meddylfryd: Gan annog gwerth gwaith caled a meddylfryd twf yn ein myfyrwyr
  4. Meddwl yn Feirniadol: Sicrhau bod sgiliau meddwl lefel uwch yn cael eu gwreiddio mewn gwersi dosbarth

Rydym wedi cynnwys diweddariadau sy'n disgrifio'r meysydd y mae LPS wedi gwneud cynnydd ynddynt hyd yn hyn ac wedi rhoi manylion am weithrediad y cynllun trawsnewid wrth symud ymlaen. Darperir y diweddariadau mewn print trwm drwy gydol y cynllun. Unwaith eto, bydd y cynllun hwn yn gweithredu fel ein map ar gyfer y blynyddoedd i ddod, a byddwn yn parhau i fod angen eich cefnogaeth i’w roi ar waith yn effeithiol.

Mae ein cenhadaeth mor frys ag yr oedd pan ddechreuodd y derbynyddiaeth. Ond wrth weithio gyda'n gilydd, rydym mewn sefyllfa gryfach nag erioed i'w gwireddu.

Isod mae rhestr o ddogfennau sy'n ymwneud â'r cynllun trawsnewid.