Blwch Offer Ymgysylltu

Mae'r dudalen adnoddau hon yn darparu canllawiau ac offer i gefnogi gwerthoedd a pholisïau ymgysylltu'r ardal, ac mae'n cynnwys taflenni awgrymiadau, cyngor cynllunio, a deunyddiau enghreifftiol. Nid yw’r dudalen yn rhestr gynhwysfawr, ond yn hytrach yn focs offer a fydd yn parhau i gael ei ddatblygu wrth i ddysgu newydd ddod i’r amlwg, ac yn un y dylid ei weld fel adnodd i gynorthwyo ysgolion lle bynnag y bônt yn eu hymdrechion eu hunain. Gwahoddir chi hefyd i Mae'r cyfeiriad e-bost yn cael ei warchod rhag spam bots. Mae angen alluogi Javascript i'w weld. i'r dudalen hon. 

Gwahoddir ysgolion i gysylltu â'u Cyswllt Timau Ymgysylltu ar gyfer hyfforddi ac ymgynghori.

 • Croesawu Cyfleoedd
  Mae'r cyfrifoldeb i bartneru yng ngwasanaeth llwyddiant myfyrwyr yn cael ei rannu'n gyfartal gan ysgolion, teuluoedd a myfyrwyr, ond eto mae'r cyfrifoldeb ar ysgolion i ymestyn y gwahoddiad i bartner. Mae cyfleoedd rhagweithiol i groesawu teuluoedd a myfyrwyr i'n cymunedau, a darparu adnoddau ac arweiniad, yn gosod y llwyfan ar gyfer meithrin perthynas. 
   
 • cyfathrebu
  Mae'r ardal a'n hysgolion yn ymrwymo i ddulliau cyfathrebu sy'n groesawgar ac yn hygyrch i'n poblogaethau o fyfyrwyr a theuluoedd. Mae hyn yn cynnwys dehongli, cyfieithu i ieithoedd mynychder uchel, yn ogystal â sicrhau nad yw negeseuon yn cynnwys jargon. I'r graddau sy'n bosibl, dylid personoli cyfathrebiadau a darparu ar gyfer deialog neu ymateb dwy ffordd. 
   
 • Rolau Maethu Gall Rhieni Chwarae i Gefnogi Canlyniadau Myfyrwyr 
  Mae ymchwil yn pwyntio at bum rôl gofalwr sy'n strategaethau profedig ar gyfer cefnogi llwyddiant academaidd myfyrwyr. Gall ysgolion helpu teuluoedd trwy wneud y mwyaf o gyfleoedd i hysbysu, annog a meithrin y rolau hyn. 
   
 • Partneriaeth Rhieni/Teulu
  Mae llawer o offer ar gyfer adeiladu partneriaethau rhagweithiol gyda theuluoedd yn dechrau gyda chyfathrebu rhagweithiol a pharhaus (gweler uchod ar gyfer Offer Cyfathrebu). Mae llawer o ffyrdd o barhau a dyfnhau’r bartneriaeth honno. Yn gysylltiedig yma dim ond ychydig o ffyrdd i'w hystyried.
   
 • Gwneud Penderfyniadau ar y Cyd rhwng Rhieni/Teulu
  Y ffordd orau o gyflawni gwelliant ysgol yw trwy broses gwneud penderfyniadau ar y cyd sy'n cynnwys yr holl randdeiliaid. Mae ymgysylltu teg yn ei gwneud yn ofynnol i arweinwyr ysgol rannu pŵer gyda myfyrwyr, teuluoedd a staff. Mewn model o'r fath, mae penderfyniadau ysgol yn canolbwyntio ar fyfyrwyr ac yn cynnwys ystyriaethau ar gyfer cyd-destun, cymuned a chapasiti. Gall ysgolion feithrin gwneud penderfyniadau ar y cyd trwy sefydlu cyfleoedd cynhwysol i ddod â rhieni, myfyrwyr ac addysgwyr ynghyd ar gyfer llywodraethu cydweithredol. 
   
 • Llais Myfyrwyr a Gwneud Penderfyniadau ar y Cyd
  Mae'r Polisi Cynnwys Myfyrwyr mewn Gwneud Penderfyniadau yn hyrwyddo llais ac arweinyddiaeth myfyrwyr trwy roi arweiniad i ysgolion a myfyrwyr ar gyfleoedd llywodraethu ar lefel ysgol a dosbarth, tra'n sicrhau i bob pwrpas gynnwys myfyrwyr ysgol uwchradd yr ardal ar gyrff llywodraethu lefel ardal.