Dysgwch yn Lawrence

Byddwch yn rhan o drawsnewid ardal hanesyddol. Mae Ysgolion Cyhoeddus Lawrence yn ardal drefol sy'n gwasanaethu mwy na 13,000 o fyfyrwyr, y mwyafrif ohonynt dan anfantais economaidd. Credwn mai’r uned newid sylfaenol mewn diwygio addysg yw’r ysgol, nid yr ardal. Yn 2012, fe ddechreuon ni newid lle roedd addysgwyr ac arweinwyr yn defnyddio mwy o ymreolaeth i arwain eu hysgolion i lwyddiant. Ailgynlluniodd y swyddfa ganolog ei hun i weithio yng ngwasanaeth yr ysgolion, yn hytrach na rheolaeth yr ysgolion. Mae'r newid hwn wedi paratoi'r ffordd ar gyfer cynnydd a gwelliant.  
 
Dysgwch am ein canlyniadau hyd yn hyn yma:
 

 

Mwynhewch dwf gyrfa clir. Mae ysgol yrfa Ysgolion Cyhoeddus Lawrence yn darparu llwybr gyrfa proffesiynol i athrawon, gyda symudiad i fyny'r ysgol yn seiliedig ar flynyddoedd yn yr ystafell ddosbarth a graddfeydd gwerthuso. Gall addysgwyr wneud cais am y lefelau uchaf, statws Addysgwr Uwch a Meistr, ar ôl dim ond 5 mlynedd o addysgu yn yr ystafell ddosbarth. Mae addysgwyr LPS hefyd yn derbyn cyflog am addysgu mewn ysgol Amser Dysgu Estynedig.  
 

Ysgol Gyrfa Ysgolion Cyhoeddus Lawrence o Lawrence Ysgolion Cyhoeddus on Vimeo.

 

Manteisiwch ar gyfleoedd arweinyddiaeth athrawon. Mae gan bob ysgol Dîm Arweinyddiaeth Athrawon sy’n cyfrannu at wneud penderfyniadau a chynllunio ysgol yn flynyddol. Gall pob addysgwr hefyd wneud cais i'r Cabinet Athrawon Arweinwyr ardal gyfan, sy'n cynghori'r uwcharolygydd ar flaenoriaethau a mentrau ardal. Gall addysgwyr LPS hefyd dderbyn cyflogau am gyfleoedd arweinyddiaeth ychwanegol yn yr ysgol. 
 
Cymryd rhan yn ein rhaglen ad-dalu hyfforddiant.  Athrawon gall dderbyn hyd at $900 y flwyddyn ariannol (Gorffennaf 1 - Mehefin 30) ar gyfer cyrsiau lefel gradd. Dewiswch o sawl prifysgol yn ein hardal.
 
Mynnwch faddau i'ch benthyciadau.  O dan y ffederal Rhaglen Maddeuant Benthyciad Athrawon, gall benthycwyr newydd dderbyn hyd at $17,500 mewn maddeuant benthyciad ar ôl addysgu am 5 mlynedd yn olynol mewn ysgolion incwm isel cymwys, gan gynnwys y rhai yn ein hardal. Gall athrawon cymwys sydd â benthyciadau Federal Perkins sy'n addysgu yn Lawrence gael ad-daliad 100% am eu benthyciadau.
 
Darganfyddwch ganolbwynt trefol sy'n dod i'r amlwg. Wedi'i leoli dim ond 25 milltir o Boston, Lawrence yn lle delfrydol ar gyfer unrhyw addysgwr sy'n byw yn ardal fwyaf Boston ac yn chwilio am y cymudo o chwith. Mae Lawrence ei hun yn mwynhau adfywiad, gyda hen adeiladau melin yn cael eu trawsnewid yn fflatiau fforddiadwy a hardd. O ystyried ei agosrwydd at I-93 ac I-495 yn ogystal â fforddiadwyedd swyddfeydd, mae Lawrence yn dod yn gyrchfan i gwmnïau newydd yn y meysydd technoleg, gofal iechyd a gweithgynhyrchu.