• Autoritat d'Edificació Escolar de Massachusetts
  • Ciutat de Llorenç
  • Escoles públiques de Lawrence
  • Anser Advisory, responsable de projectes del propietari
  • SMMA, dissenyador
  • Consigli Construcció, Director d'Obra